Posted in Olika trädgårdstyper

Jordens beskaffning

Jordens beskaffning Posted on 18th juli 2019

Jord är en sammansättning av flera olika komponenter, som varierar från plats till plats. Den jord som brukar finnas i vanliga trädgårdar kallas matjord och består av helt eller delvis förmultnade växtdelar, sand, lera eller någon annan typ av jordart, vatten, och olika näringsämnen samt mikroorganismer från till exempel djurgödsel och kadaver.

Eftersom Sverige till större delen är täckt av barrskog är den jorden oftast surare än den planteringsjord som produceras till försäljning. I de södra delarna där lövskog dominerar blir pH-värdet istället högt, och jorden som bildas är mycket bördigare än i norr. Därför är den marken bättre för odling av spannmål och andra grödor i stor skala. Jord med mycket sand släpper igenom mycket syre, men torkar ut snabbt och är näringsfattig, medan lerjordar är bra på att hålla fukt. De kan dock istället kväva rötterna hos en del växter.

Den jord som går att köpa från handelsträdgårdar, plantskolor eller avfallsanläggningar brukar vara sammansatt av delvis förmultnad torv, sand och någon typ av gödsel, syntetisk eller naturlig. Naturgödsel kan vara torkad eller brunnen höns- eller kogödsel. Med brunnen menas att gödslet har brutits ner av mikroorganismer, och brukar resultera i mer näringsrik jord. Torven ska däremot inte vara helt förmultnad, eftersom jorden då blir så kompakt att växternas rötter får ont om syre.

magnetism